BEROEPSVERENIGING VOOR KATHOLIEKE ZORGPASTORES

"Wij zegenen homoseksuele relaties"

Maart 2021

Als beroepsvereniging voor katholieke zorgpastores staan wij niet achter het antwoord van de Congregatie voor de Geloofsleer op de vraag of homoseksuele relaties mogen worden ge­zegend. Samen met bisschop Johan Bonny zijn we boos en beschaamd (DS 17 maart). Boos over het feit dat de Congregatie opnieuw een ernstige dia­loog met de kerkgemeenschappen en weten­schappen uit de weg gaat en haar beperkte visie op seksualiteit aanhoudt­. Boos omdat ze onnodig opnieuw­ een grote groep kwetst, onder wie de mensen voor wie wij zorg dragen in zorgvoorzieningen en zorgverleners met wie we dagelijks samenwerken. We zijn beschaamd dat mensen worden uitgesloten, wat naar ons aanvoelen haaks staat op de kern van het christendom. Aansluitend bij de verklaring van de Belgische bisschoppen willen wij ons verder begeven op het pad van respect, erkenning en inte­gratie in elke context.

Katholieke zorgpastores werken inclu­sief, en doen dat in ziekenhuizen, psychiatrische centra, woonzorgcentra en voorzieningen voor mensen met beperkingen. Als een patiënt, bewoner, naaste of zorgverlener kampt met zinvragen, zijn of haar levensverhaal wil doen, zich in een existentiële crisis bevindt, over het levenseinde wil spreken of nood heeft aan een zegen­ of ritu­eel, dan is de kans groot dat een zorgpastor ingeschakeld wordt. Wij wensen iedereen met respect te behandelen, niemand te discrimineren of uit te sluiten, wat de culturele of levens­beschouwelijke achtergrond ook is, welke­ levens- of zorgkeuzes bewoners, patiënten, naasten of zorgverleners ook maken.

Wij zien het als onze taak in de gezond­heidszorg om alle mensen die dat wensen te begeleiden bij hun zoektocht naar zin en verbinding. Wanneer mensen uit de lgbtq+-gemeenschap onze ondersteuning nodig­ hebben, zullen wij die niet weige­ren. Wanneer zij ons vanuit hun geloof, levensbeschouwing of spiritualiteit om een zegen­ of ritueel vragen, zullen wij die hen niet weigeren, ook wanneer het gaat om de zegening van een homoseksuele relatie.

Anne Vandenhoeck namens het bestuur­ van de beroepsvereniging voor zorgpastores

Deze opinie verscheen ook in De Standaard (22/03)