12 december 2017

HOOPVOL

De artsenspecial is een jaarlijkse traditie van Zorgwijzer. Door het jaar heen laten we geregeld artsen aan het woord, maar af en toe is het nodig om eens dieper in te zoomen op thema’s die zowel arts-­specialisten en huisartsen als ziekenhuizen en andere zorgvoorzieningen na aan het hart liggen.

De voorbije decennia zijn we in de zieken­huizen geëvolueerd van een conflict­model, waarin artsen en directie/bestuur te vaak op gespannen voet leefden, naar een samenwerkingsmodel dat de krachten bundelt en zoekt naar evenwichtige win-winsituaties. Dat dit nieuwe samenwerkingsmodel vruchten afwerpt, mag blijken uit diverse interviews en praktijkverhalen in deze Zorgwijzer. Dat we deze samenwerking in de toekomst nog verder moeten verbreden en verdiepen, blijkt evenzeer uit de vele gesprekken die we voor dit nummer hadden. Enerzijds verenigen alle ziekenhuizen en ziekenhuisartsen zich momenteel in de nieuwe netwerken. Anderzijds is er ook een brede beweging aan de gang voor meer integratie, continuïteit en afstemming van de eerste, de tweede en de derde lijn. Niemand in de zorg- en welzijnssector kan vandaag nog op een eilandje werken. Niemand heeft er nog belang bij om zich te profileren tegen anderen. Met zijn allen moeten we werk maken van één gezondheidszorg ten dienste van patiënten, cliënten en bewoners; ten dienste van de maatschappij.

En ja, we moeten samen knopen durven doorhakken. We hoeven het daarbij niet over alles eens te zijn. Elke beroepsgroep en ook elke organisatie kijkt in de eerste plaats vanuit het eigen perspectief. Dat is logisch en dat hoeft geen bezwaar te zijn. Zolang we er maar in slagen om, zonder onszelf te verloochenen, op cruciale punten dat eigen perspectief te overstijgen in functie van de zorgvragers en van de samenleving.

De gesprekken met artsen en huisartsen in dit nummer stemmen me hoopvol. De bereidheid tot constructieve samenwerking en dialoog, de oprechte gedrevenheid en het enthousiasme om samen te bouwen aan een betere gezondheidszorg, spatten van de pagina’s. Natuurlijk zijn er nog obstakels. Natuurlijk is nog niet alles zoals het zou moeten en kunnen. Maar er zijn ook oplossingen. En de wil om er samen voor te gaan is bij iedereen aanwezig. (Enfin, bijna iedereen)

We hopen dat ministers De Block en Vandeurzen dit draagvlak zullen benutten om een helder juridisch en financieel kader te scheppen voor de organisatie van de netwerken.Want gedrevenheid, samenwerking en goede wil op het terrein volstaan niet. Ook op beleidsniveau moet de verandering vorm krijgen.

Peter Degadt
Gedelegeerd bestuurder

Peter Degadt